ПРОДУКТИ

MISSION STATEMENT

NIKDIM IS DEVOTED TO PRODUCTION OF HIGH QUALITY ELECTRICAL APPARATUS FOR LOW AND MEDIUM VOLTAGE. OUR GOAL IS TO MAKE NIKDIM TRADE MARK KNOWN IN EVERY COUNTRY WORLDWIDE AS A SYMBOL OF QUALITY, RELIABILITY AND INNOVATION.    

Проект № BG16RFOP002-2.001-1040-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 





Новини

>10.08.2016

Нови политики по качеството, ОС и ЗБУТ на Ръководството на НИКДИМ ООД, във връзка с ресертификацията по ISO 9001, 14001, 18001

>31.05.2016

Тръжна документация по проект № BG16RFOP002-2.001-1040-C01

>01.03.2016

Проект № BG16RFOP002-2.001-1040-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Кариери

Информирайте се за актуалните работни позиции при нас!